FőoldalBonafarm Csoport ismertetése
rotator_01 rotator_02 rotator_03 rotator_04

Bonafarm Csoport ismertetése

Magyarország piacvezető élelmiszeripari vállalatcsoportjaként kiváló minőségű termékeket juttatunk vásárlóink asztalára. Termékeinket elsősorban saját termesztésből és tenyésztésből származó, természetes alapanyagokból készítjük, és folyamatos ellenőrzés alatt tartva juttatjuk őket kereskedelmi forgalomba. Ezzel garantáljuk az állandó minőséget minden területen. Piacvezetőként felelősek vagyunk azért, hogy megbízható partnerként, etikus üzleti magatartással és humánus vállalati kultúrával példát mutassunk a hazai gazdaságban, külföldön pedig méltóképpen képviseljük a magyar értékeket. Tevékenységeinkkel megteremtjük a fenntartható fejlődés feltételeit, és sikerre visszük a hazai ízeket nemzetközi szinten is. Célunk, hogy hagyományos értékeink továbbfejlesztésével Közép-, és Kelet- Európa legelismertebb élelmiszeripari vállalatcsoportjává váljunk. E célok elérésében döntő szerepet kapnak beszállítóink: így fontosnak tartjuk, hogy érvényesítsük velük szemben Beszállítói Politikánkat. Társaságunk az alábbi, számunkra is irányadó értékek alapján kíván együttműködni beszállítóival:

Beszállítókkal szemben támasztott követelmények

Termékeik, szolgáltatásaik és folyamataik kiváló minőséget képviseljenek. Működésük során megbízható minőség-ellenőrzési módszereket alkalmazzanak. A nemzetközi piacokon versenyképesek legyenek, de folyamatosan törekedjenek versenyképességük növelésére. Nyitottak legyenek a technikai innovációra. Termékeik és szolgáltatásaik feleljenek meg a nemzetközi környezetvédelmi, biztonságtechnikai és egészségvédelmi előírásoknak. Olyan beszállítókkal dolgozunk, akik nem állnak csődeljárási /felszámolási/ végelszámolási eljárás alatt. Megbízható szolgáltatást nyújtsanak, és vállaljanak teljes körű felelősséget termékeikért, szolgáltatásaikért. Szakszerű munkamódszerekkel és etikailag kifogástalan módon dolgozzanak. Hosszú távú partnerkapcsolatok kialakítására törekedjenek. Magas szintű kommunikációs módszereket és technikákat alkalmazzanak. A beszállítóinktól elvárjuk, hogy üzleti titkainkat megőrizzék, illetve bizalmasan kezeljék, és mi is eszerint járunk el az ő üzletmenetükre vonatkozó információk és adatok tekintetében. A beszállítóinknak be kell betartaniuk a vesztegetés-, korrupció- és csalásmegelőzésre illetve egyéb tiltott üzleti gyakorlat elkerülésére vonatkozó jogszabályokat és egyéb szabályokat. Nem ajánlhatnak fel, nem ígérhetnek vagy adhatnak jogosulatlan előnyt, szívességet vagy anyagi juttatást köztisztviselőnek, nemzetközi szervezetnek vagy más személynek. A beszállító sem közvetlenül, sem közvetve nem ajánlhat fel ajándékokat a Bonafarm Csoport alkalmazottainak vagy képviselőinek, illetve velük közvetlen kapcsolatban álló személyeknek, legfeljebb csak jelképes értékben. Határozottan ellenezzünk a pénzmosás minden formáját, és megtesszük a szükséges intézkedéseket annak megakadályozására, hogy pénzügyi tranzakcióinkat mások pénzmosás céljára használják fel. Beszállítóinktól is maximálisan elvárjuk ennek betartását. A beszállító semmilyen körülmények között nem szegheti meg a versenyjogi rendelkezéseket, és nem is működhet közre ilyen magatartásban, ideértve például a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra, az árak meghatározására, a piacfelosztásra és az egyéb olyan magatartásokra vonatkozó rendelkezéseket, amelyek ellentétesek a vonatkozó versenyjogi szabályokkal. A beszállítóinknak tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközileg kinyilatkoztatott emberi jogokat, és semmilyen emberi jogi jogsértésben nem működhetnek közre. Tiszteletben kell, hogy tartsák az egyének emberi méltóságát, magánéletét és jogait. A szállítók nem alkalmazhatnak sem közvetlen sem közvetett módon hátrányos megkülönböztetést a faj, bőrszín, nem, szexuális beállítottság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, illetve vagyoni, születési vagy egyéb helyzet alapján. Támogatniuk kell az esélyegyenlőséget, valamint az egyenlő bánásmódot munkaügyi és foglalkoztatási kérdésekben. A szállítóink nem alkalmazhatnak, és nem vehetnek igénybe gyermekmunkát. Cégünk beszállítóinkkal közösen kezdeményezéseket tesz a környezeti felelősség növelése érdekében, valamint ösztönzi a környezetbarát technológiák fejlesztését és terjedését.

Beszállítói politika

A Bonafarm Csoport legfontosabb üzletpolitikája, hogy a beszállítókkal szemben tisztességtelen magatartást nem tanúsít, nem alkalmaz, és nem is fogad el olyan szerződéses feltételt, amely bármelyik fél számára egyoldalúan előnyös kockázatmegosztást eredményez, vagy ami ilyen cél elérését célozza. A Bonafarm Csoport ugyanakkor biztosítja, hogy beszerzéseit kiszámítható, következetes és egyértelmű szabályok alkalmazásával végzi. Meggyőződésünk, hogy üzleti sikereinkben meghatározó szerepet játszanak beszállítóink, és a Cégcsoportunkkal való együttműködés számukra is vonzó és előnyös. A Bonafarm Csoport biztosítja a pályáztatási folyamatok átláthatóságát és egyenlő esélyeket biztosít a pályázatok lebonyolítása során minden érvényes pályázatot benyújtó beszállító részére. A Bonafarm Csoport nem számít fel díjat a beszállítóinak a beszállítói körébe vagy a terméknek illetve szolgáltatásoknak az árukészletébe való bekerülésért, illetve ott tartásáért. Kiemelten fontos számunkra a környezetet kímélő technológiák alkalmazása, valamint telephelyeink működtetése során a biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeinek biztosítása. Tevékenységeink, szolgáltatásaink minőségét a vevői elvárások, a környezet-, egészség-, munka- és tűzvédelmi szempontok, a jogszabályok és az Európai Uniós követelmények, messzemenő figyelembevételével folyamatosan aktualizáljuk, javítjuk. Erőforrásainkon belül fokozott figyelmet fordítunk az emberi erőforrás fejlesztésére, elismerjük és ösztönözzük az egyének/csoportok innovációs tevékenységét.

 

Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Érintett!

Kérjük, hogy az Ön, mint érintett vonatkozásában adatkezelést végző társaság e-mail címére szíveskedjen nyilatkozni az Adatkezelési tájékoztató elolvasását követően, hogy a külső személyek adatainak kezeléséről szóló Adatkezelési tájékoztatót megismerte.

Az említett adatkezelési tájékoztató áttekintéséhez kattintson ide. 

Online aukció

„Bonafarm Csoport”: A Bonafarm Zrt., valamint azon gazdasági társaságok együttesének elnevezése, melyekben a Bonafarm Zrt. közvetve vagy közvetetten tulajdonosi részesedéssel rendelkezik. A ”Bonafarm Csoport” nem minősül a Ptk. 3:49.§ szerinti elismert vállalatcsoportnak, önálló jogalanyisággal, jogképességgel nem rendelkezik, saját neve alatt jogokat nem szerezhet, kötelezettségeket nem vállalhat.